Thông tin an toàn Số 12

An toàn lao động tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Vì thế, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Nó là một bộ phận không thể tách rời của Văn hóa doanh nghiệp.
Xây dựng tốt văn hóa an toàn trong doanh nghiệp giúp cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, mới quý đọc giả xem chi tiết tại: 
facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS