Thông tin tuyên truyền về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Căn cứ công văn số 2856/CATP-PC06 ngày 27/08/2020 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH – CATP.HCM về việc tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 9 đã xây dựng thông tin tuyên turyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS