Thông tin an toàn Số 4

Sự cố / tai nạn lao động được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào không lường trước được, có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến con người , môi trường, tài sản...
Cần phân tích đúng / sai và xác định mức độ chịu trách nhiệm là rất cần thiết; nhưng cao hơn cả vẫn là nguyên lý nằm lòng: “HỌC HỎI TỪ MỌI SAI LẦM” và phương châm hành động: “DÙ CHỈ MỘT LẦN NỮA, CŨNG KHÔNG THỂ XẢY RA”

Để hiểu rõ hơn, kính mời quý đọc giả xem chi tiết tại: facebook.com/SHTP.Training

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS